PRODUCT XXL POWER SOUND

 

หนึ่งในผู้ผลิตลําโพงชั้นแนวหน้าของเมืองไทย

 

เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายรูปแบบ จะเป็นงานภายในอาคาร , ห้องประชุม-สัมมนา, เป็นสื่อการเรียน-การสอน, ภายนอกอาคารและกิจกรรมกลางแจ้ง ด้วยลําโพงที่มีคุณภาพ และได้รับเสียงตอบรับ จากผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก

 

ลำโพง XXL       รุ่น XXL - 712                                                 ลำโพง BIK       รุ่น SLC - 8

ลำโพง BIK       รุ่น USK - 10 VN                                             ลำโพง XXL       รุ่น PORT - 8 III

ลำโพง BIK       รุ่น USK - 12 V                                                ลำโพง XXL       รุ่น SL - 15 V - BT

ลำโพง BIK       รุ่น USK - 15 V                                                ลำโพง XXL       รุ่น SL - 15 V - BT

วิธีการเชื่อมต่อ Bluetooth